Kestävän kehityksen todentamis- ja mittauspalvelussa on kaikki valmiina

Toimitamme laadukkaat kasvihuonekaasujen  tutkimus- ja mittaussuunnitelmat, mittaukset, laitteet, analytiikan ja datapalvelut yrityksesi kestävän kehityksen hankkeisiin avaimet käteen periaatteella. Palvelu tuottaa  korkeatasoiset suunnitelmat, ilmastoviisaiden menetelmien suositukset  ja havainnolliset graafiset näkymät päätöksenteon ja viestinnän tueksi.

Teimme ilmastotavoitteesi todentamisen helpoksi

Kun hankit Datasensen ympäristötutkimuksen ja kestävän kehityksen paketin, sinun ei tarvitse sitoa mittaus- ja tutkimustoimintaan omia henkilöstöresursseja tai investoida kalliisiin mittalaitteisiin, tietojärjestelmiin ja niiden ylläpitoon. Mittaamalla ja luotettavan datan avulla varmistat ilmastotoimenpiteiden oikean suunnan ja toimivuuden.

Uusin teknologia ja tieteen todistamat menetelmät käytössäsi

Kasvihuonekaasujen mittaus kenttäolosuhteissa on altis monille häiriöille. Luonnossa mittaustarkkuuteen vaikuttavat tekijät ovat vaikeasti ennakoitavia, riippuvaisia toisistaan ja epälineaarisia. Datan laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. sade ja voimakas kaste, lämpötilan muutokset mittausjakson aikana, tutkimusalueen spatiaalinen vaihtelu, kaasujen sekoittumisen muutokset ilmakerroksissa, mittausmenetelmät, sensoreiden kalibrointi ja konfigurointi jne.

Mittaus ja datan tulkinta vaativat erikoisosaamista ja tietämystä olosuhteiden vaikutuksesta. Haasteellisen ympäristön vuoksi käytämme korkealaatuisia teollisuustason analysaattoreita, sensoreita ja tutkimuslaitosten käytännössä toimiviksi osoittamia menetelmiä. 

Pyörrekovarianssijärjestelmä
Dynaaminen CO2, N2O, CH4 mittauskammio

Hiilen kierron mittauksissa ja tutkimushankkeissa käytämme kammio- ja pyörrekovarianssimenetelmiä. Käytössämme on dynaamisia, automaattisesti tuulettuvia kirkas- ja pimeäkammioita. Kirkaskammioilla mitataan nettovaihto ja pimeäkammioita käytetään maasta ja kasvustosta vapautuvien kasvihuonekaasujen hiilidioksidin, typpioksiduulin ja metaanin mittauksissa.

Pyörrekovarianssimenetelmä (EC) on tarkin isojen alojen CO2 nettovuon mittausmenetelmä.  EC asema mittaa ilmavirtauksen suuntaa, nopeutta ja lämpötilaa sekä kasvihuonekaasujen pitoisuuksia samanaikaisesti. Havaintojen avulla voidaan arvioida, kuinka paljon kasvi-huonekaasuja vapautuu ilmakehään tai sitoutuu fotosynteesin vaikutuksesta kasvustoon ja maahan. 

EC järjestelmä ottaa 10 näytettä sekunnissa ilman pystysuuntaisista virtauksista. Kun nousevan virtauksen CO2 pitoisuus on pienempi, kuin laskusuuntaisen, foto-synteesi sitoo enemmän hiiltä, kuin kasvit ja maa vapauttavat. EC menetelmä on luotettavin ja tarkin laajojen alojen (>1 ha) hiilenkierron tutkimuksessa käytetty menetelmä.

Kaasujen mittauksen lisäksi tutkimuskohteen ympäristöstä keräämme tietoa laadukkailla mittalaitteilla. Datasensen järjestelmään on integroitu tarkka ja huoltovapaa Vaisala WXT sääasema, Meter Group maaperän kosteus, lämpötila ja johtokykysensori, Milesight pohjaveden pinnankorkeussensori ja Apgee full spectrum auringon säteilysensori. Ympäristöstä kerättävää dataa käytetään hiilitaseen laskennassa ja mallinnuksessa.

Huoltovapaa Vaisala WXT sääasema. Lämpötila, kosteus, ilmanpaine, sade ja tuuli. Tarkassa ja monipuolisessa sensorissa ei ole liikkuvia osia.

Tieteellisen tarkka Meter Group maaperän kosteus, lämpötila ja johtokyky mittapää auttaa kasvuolosuhteiden valvonnassa.

Perustarkka Milesight pohjaveden pinnankorkeuden mittalaite. Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailuun.

Apogee full spectrum auringon säteilysensorin avulla seurataan kasvulle ja hiilen kierrolle kriittisen auringon säteilyn määrää.

Vastuullisuus on jatkuvaa ja pitkäjänteistä kehittämistä

Haasteellisesta ympäristöstä ja tarkkuuteen vaikuttavista epävarmuustekijöistä huolimatta mittaaminen on tarpeellista. Vain mittaamalla voidaan saada varmuus tuotantomenetelmien tai elinympäristöön tehtävien muutosten ympäristövaikutuksista ja jonkin tietyn menetelmän paremmuudesta. Lisäksi, ympäristö-ystävällisempien menetelmien käyttöönotto on helpompaa, kun taustalla on mittaamalla todennetut vaikutukset.

Ollakseen luotettavia tutkimusprojektien pitää olla pitkäkestoisia, koska kasvuolosuhteet vaihtelevat merkittävästi kasvukausien välillä. Jotta sään vaikutukset voitaisiin huomioida mittauksia pitää toistaa vähintään kolme kasvukautta.

Investoinnit ympäristötutkimukseen tuo kilpailuetua

Positiivisten ympäristövaikutusten ja tuotantomenetelmien kehityksen lisäksi tutkimushankkeilla on suoria vaikutuksia liiketoimintaan. Asiakkaat tekevät ostopäätöksiä lisääntyvissä määrin ympäristövaikutusten perustella. Liike-elämä ja kuluttajat haluavat helposti ymmärrettävää faktaa ostopäätöstensä tueksi.

Tutkimushankkeet, uusien, vähäpäästöisten tuotantomenetelmien kehitys tuottaa usein hyötyjä, jotka ovat vaikeita mitata suoraan rahassa. Yksi tärkeimmistä hyödyistä on se, että tutkimukset auttavat teollisuutta ymmärtämään ja vähentämään omia kasvihuonekaasupäästöjään. Tämä voi tapahtua esimerkiksi kehittämällä tehokkaampia tuotantomenetelmiä tai käyttämällä uusia, vähäpäästöisiä teknologioita. Toinen tärkeä hyöty on se, että tuloksia voidaan hyödyntää markkinoinnissaan. Esimerkiksi jos yritys on onnistunut vähentämään päästöjään merkittävästi, se voi mainostaa tuotteitaan ympäristöystävällisinä ja houkutella näin asiakkaita.

Lisäksi elintarviketeollisuus voi hyötyä tutkimuksista saamansa tietämyksen avulla kehittämällä uusia, vähäpäästöisiä tuotteita tai palveluita. Tämä voi olla erityisen tärkeää esimerkiksi silloin, kun asiakkaat alkavat arvostaa ympäristöystävällisiä valintoja yhä enemmän.

Kerääjäkasvi viljapellolla jatkaa hiilensidontaa pitkälle syksyyn

Yhteenvetona: Teollisuudelle ja yhteisöille kasvihuonekaasujen päästötutkimukset voivat tarjota mahdollisuuden vähentää omia päästöjään, parantaa markkinointia ja kehittää uusia, ympäristöystävällisiä tuotteita.

Asuinympäristössä ja teollisuusalueilla mittaamisella todennetaan rakennettuun ympäristöön tehtävien muutosten ja liikennejärjestelyiden vaikutukset päästöihin. 

Kysy asiantuntijoilta tai pyydä tarjous. Suunnitellaan yhdessä paras ratkaisu.

Ympäristötutkimus ja kasvihuonekaasujen mittaukset
jari.hakkarainen@datasense.fi +358 40 5022740